Privacy verklaring

PRIVACY BELEID BIJ DE UITVOERING VAN
OPDRACHTEN DOOR
YORG CONSULTANCY

Onderstaande privacyverklaring, die is opgesteld op grond van (Europese) wetgeving over uw privacy de zo geheten  Algemene Verordering Gegevensbewerking (AVG), is op 25 mei 2018 in werking getreden. De verklaring wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld. 

Yorg Consultancy, gevestigd aan Prof. Dr. J.H. van ‘t Hoffweg 9, 3731 KA  De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Internet: https://www.yorg.nl
Prof. Dr. J.H. van ‘t Hoffweg 9
3731 KA  De Bilt
Telefoon  +31306951838
E-mail: info@yorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yorg Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie, vragenlijsten zowel schriftelijk als per email/whatsapp en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Yorg Consultancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of iemand ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yorg Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u af te leveren de volgende persoonsgegevens:

 • Voornamen, initialen, achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

U te kunnen schrijven, bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren de  volgende persoonsgegevens:

 • Voornamen, initialen, achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Om onze dienstverlening uit te voeren verwerken wij  de gegevens die u aan ons hebt geleverd of waar wij, via uw machtiging aan ons, kennis van hebben gekregen. Hier toe kunnen de volgende persoonsgegevens behoren:

 • Voornamen, initialen, achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gezondheid

Voor het gebruik van bovenstaande (bijzondere) persoonsgegevens vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming bij het begin van onze dienstverlening.

Yorg Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yorg Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  Bewaartermijn  Reden

Voornamen, Initialen, Achternaam,  adres,  emailadres
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na afsluiting contact.
Reden: onverplichte en extra service om u van eventuele dienstverlenende documenten te kunnen voorzien.

Overige (bijzondere) persoonsgegevens en persoonsdocumenten
Bewaartermijn : maximaal 7 jaar na afsluiting contact
Reden: onverplichte en extra service om u van eventuele dienstverlenende documenten te kunnen voorzien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yorg Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Yorg Consultancy verstrekt de volgende gegevens aan de instantie die mede de boekhouding/projecten/declaratieafhandeling verzorgt:

 • Voornamen, initialen, achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yorg Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Derhalve betracht Yorg Consultancy in de communicatie met u de grootst mogelijke zorgvuldigheid / juistheid / vertrouwelijkheid bij de verzending over en weer van gegevens via de normale postverzending en over het internet / email.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yorg.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yorg Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yorg Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yorg.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yorg Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacy verklaring kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Raadpleeg derhalve regelmatig deze verklaring. Op de website www.yorg.nl vindt u altijd de actuele versie

De Bilt, februari 2021, 6e versie 210219a.y

yorg