STICHTING CADANS

 

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
KvK-nummer: 41187147
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

 
Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
 
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging jaarverslag 2020:
We ondersteunden enkele jaren de stichting Dusabikane voor een landbouwproject voor vrouwen. Aan dit project namen 221 vrouwen deel. Ze verbouwden mais, tarwe, bonen en aardappelen. Een deel van de oogst werd besteed aan eigen gebruik, een deel aan de verkoop en een deel aan het realiseren van andere projecten. De vrouwen hebben met steun van de vrouwenstichtingen zelf het beheer gehad over de productie. Er is een permanent uitwisselingskader opgezet door de vrouwen zodat alle opgedane kennis kan worden gedeeld.

Jaarlijks dragen we bij aan het vrouwenwerk en onderwijs van Vive l’Initiative in Burkina Faso en Mali. Beide  landen hebben te lijden onder corona. Mali heeft bovendien te maken  met aanwezigheid van het jhihadisme. Het is er onveilig en dat heeft invloed op het onderwijs. Veel scholen zijn gesloten. Vive geeft bijlessen zodat de kinderen niet teveel lesstof tekortkomen. Een aantal lessen  wordt verzorgd door oud-studenten van Vive.

In Mopti zullen Vive-medewerkers een aantal moeders helpen om een eigen handeltje te beginnen. De vrouwen  zullen zelfgemaakte spullen gaan verkopen en zodoende het dagelijks bestaan wat draaglijker maken. We dragen hierin bij.

We hebben enkele jaren geleden de Stichting Proplan gesteund voor hun werk voor weduwen en vrouwen in Screbenica. Het betrof bezoekwerk aan eenzame weduwen. Om deze vrouwen op lange termijn structurele en adequate hulp te kunnen bieden besloot men tot de bouw van een zorgcentrum. We hebben aan dit grote project niet bijgedragen maar wel met belangstelling de ontwikkeling ervan gevolgd. Het zou in de loop van dit jaar geopend worden. Inmiddels gaat het bezoekwerk en hulp aan vrouwen onverminderd voort. We hebben hieraan bijgedragen.

Verslaglegging financieel verslag 2020:

Saldo  01-01-2020:   € 2.460,12

Inkomsten
Giften                             €       1.260,00 

.                                             —————-   
Totaal                            €      1.260,00

Uitgaven

Vive I’Initiatve                 €  1.000,00
St. Proplan                       €      250,00

Betalingsverkeer           €       108,67

.                                               —————-   
Totaal                                  €   1.358,67

Saldo 31-12-2020:           € 2.361,45

Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
 
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
Woerden,  6 april 2021
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
 
 
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen