STICHTING CADANS

 

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

 
Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
 
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging jaarverslag 2018:
Ook dit jaar ontvingen we weer aanvragen voor steun aan grootschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg en de bouw van scholen en klinieken.
We hebben deze aanvragen moeten afwijzen. Cadans is een kleine stichting. De achterban bestaat  uit familie, vrienden en kennissen. We ondersteunen financieel, plaatselijke kleinschalige projecten die vooral gericht zijn op vrouwenemancipatie.

We steunden de Stichting Proplan opnieuw voor hulp en begeleiding van weduwen van Screbenica.

Van de Stichting  Dusabikane had hun project “versteviging van de economische en sociale capaciteiten van de in de stichting verenigde vrouwen en ondersteuning van de vrouwenorganisaties” onze aandacht. Dit project is gestart in juni 2018. De algemene doelstelling van het project is een bijdrage te leveren aan  de verhoging van de inkomsten via de verhoogde landbouwproductie en de versterking van de rol van de vrouw in de samenleving. Concreet betekent dit het versterken van de productiecapaciteiten van de vrouwenstichtingen op het gebied van de agro-veeteelt. De vrouwen en jonge meisjes van de stichtingen zullen worden begeleid bij de planning en bedrijfsvoering van nieuwe projecten die inkomsten genereren.

Jaarlijks steunen  we de vrouwenprojecten  van Vive l’Initiative. Ook dit jaar reageerden we positief op de aanvraag voor begeleiding van vrouwengroepen. Er was weer ruimte voor microkredieten. Goed  nieuws bereikte ons uit Mali. Van de veertien meisjes die zes jaar geleden een beroepsopleiding via Vive  in Mali volgden hebben er dit jaar  elf werk. De vier meisjes die indertijd niet slaagden voor hun vroedvrouwendiploma hebben door vrijwillig werk te doen als assistent in de zorg, nu alle vier hun diploma gehaald. Het meisje dat destijds de opleiding voor kapster volgde is  nu leidinggevende van een grote kapsalon. We hebben destijds dit project ruim gesteund.

Verslaglegging financieel verslag 2018:

Saldo  01-01-2018:   € 1.813,64

Inkomsten
Giften                             €       1.300,00 

.                                             —————-   
Totaal                            €      1.300,00

Uitgaven
St. Vive I’initiative         €    1.000,00
St. Dusibikane                €       500,00
St. ProPlan                       €       100,00
Betalingsverkeer           €       108,14

.                                               —————-   
Totaal                                  €     354,70

Saldo 31-12-2018:           € 1.405,50

Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
 
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
 Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
Woerden,  23 juli 2019
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
 
 
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen