STICHTING CADANS

 

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging jaarverslag 2017:
Naast onze bemoeienis en steun aan de stichting Kicoba  voor de vrouwen in township Mzammomble in Zuid Afrika en de stichting De Morgenster in Burundi hebben we dit jaar de Stichting Proplan gesteund.

Deze stichting werkt samen met IKFS-Emmaus, een Bosnische hulporganisatie en Insider in de plaatselijke situatie ,die onderzoek heeft gedaan naar de leefomstandigheden van de weduwen van Screbenica. Na de moord op de 8000-9000 mannen zijn na verloop van tijd vele van de weduwen teruggekeerd naar Screbenica, de plek waar hun huis en haard is met alle herinneringen die daarbij horen. Voor hen is er niet of nauwelijks ondersteuning voorhanden.
Twintig van de circa 80 weduwen hebben urgent directe zorg nodig en eenzelfde aantal heeft in ernstige mate te maken met de gevolgen van het PTTS en extreme eenzaamheid.
Voor de periode van tenminste een half jaar wil men een gekwalificeerde psychologe inzetten om deze vrouwen te begeleiden. Voor de kosten hieraan verbonden werd een beroep gedaan op Cadans. We hebben hieraan gevolg gegeven.

Het bijzondere is dat Cadans al  in december 2001 aandacht heeft gevraagd voor Vive Zene, een therapiecentrum in Tuzla voor vrouwen en kinderen afkomstig uit Srebenica.
Cadans heeft dit project een aantal jaren gesteund door bij te dragen aan de ondersteuning en ontspanning van het begeleidingsteam. Ook droegen we bij aan de aanschaf en aankoop van een auto.

Uiteraard blijven de projecten van Vive l ‘Initiative in Burkina Faso en Mali,  die Jannie eind 2016 bezocht onze aandacht vragen.

Verslaglegging financieel verslag 2017:

Saldo  01-01-2017:   € 1.058,34

Inkomsten                                                             Uitgaven

Giften                              € 1.110,00                      St. Proplan                  €  250,00
.                                                                                    Betalingsverkeer      €  104,70

                                   —————-                                                              ————–
.                                      € 1.110,00                                                              €   354,70

Saldo 31-12-2017:  € 1.921,43

Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
 Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
 Woerden, 27 juni 2018
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen