STICHTING CADANS

 

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Cadans
RSIN / fiscaal nummer: 804105522
ANBI-status: Ja

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0348-416833
E-mailadres: j.maakenschijn@planet.nl
Postadres: Groenendaal 18
3431 BD  Woerden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL17 INGB 0000 2421 17

Missie:
Het financieel steunen van kleinschalige projecten op het gebied van vrouwenemancipatie en de laatste tijd ook van mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Doelstelling:
De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan de verbetering van (samen\)-leven en (samen)-werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Beleidsplan:

Vanaf  de oprichting heeft Cadans zich voornamelijk gericht op projecten voor vrouwenemancipatie.
We willen nu ook onze activiteiten richten op mannenemancipatie en voorkoming van seksueel geweld.
Cadans is een stichting met een kleine achterban. Elk half jaar ontvangen de donateurs een verslag van de ontwikkelingen van de gesteunde projecten.
We hechten aan persoonlijke bekendheid met initiatiefnemers en/of uitvoerenden van de projecten.

Verslaglegging jaarverslag 2016:
We ondersteunden de Stichting Dusabikane voor een bijdrage aan een project in Burundi voor sociaaleconomische re-integratie van ongeschoolde jeugd uit plattelandsdorpen en uit sociaal achtergestelde groepen tussen 15 en 20 jaar oud.

Opnieuw  steunden we de stichting Kicoba voor het Catchproject in township East-Londen in Zuid Afrika.

In november bezocht ons bestuurslid Jannie Maakenschijn opnieuw de projecten van
Vive l’Initiative in Burkina Faso.
In gezelschap van de projectbegeleidster ter plekke had ze contact met vrouwenassociaties en de spaarbank die de microkredieten verstrekt. Ze ontmoette opnieuw de begeleidster van de groep gehandicapte vrouwen, die we enkele jaren hebben gesteund. Op het programma stonden ook bezoeken aan de technische school en de landbouwschool.
Tenslotte had ze een gesprek met een zevental studenten, afkomstig uit arme gezinnen die door Vive jarenlang begeleid.
Haar bezoek aan de projecten en het contact met de mensen van Vive l’Initiative heeft Jannie als zeer positief ervaren.
Het werk van Vive zal ook in de toekomst op onze steun  kunnen rekenen.

 

Verslaglegging financieel verslag 2016:

Saldo per 1 januari 2016  € 1.932,12

Inkomsten                                                Uitgaven

Giften                        €  830,00              St. Vive l’Initiative      €     850,00

.                                                                    St. Dusabikane          €      500,00

.                                                                    St. Kicoba                    €      250,00

.                                                                    Betalingsverkeer      €      103,78
.                                   _­­­_______                                                        _________
.                                  €  830,00                                                      €    1.703,78

Saldo giro per 31-12-2016    € 1.058,34

Bestuur:
De heer F.C. Wassenaar (voorzitter)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (penningmeester)
Mevrouw J.M. Maakenschijn (secretaris)
Mevrouw J.M.A. Missaar-Brinkmann (bestuurslid)
Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
 Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals porti en kopieerkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers
.
.
 Woerden, 7 juni 2017
.
.
-*-*-
.
.
.
.
.
Deze pagina is geen inhoudelijk onderdeel van de website  www.yorg.nl
www.yorg.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aan te spreken op de activiteiten van Stichting Cadans. 
www.yorg.n
l geeft slechts de mogelijkheid aan stichting Cadans  om via het adres: www.yorg.nl/cadans haar publicatieverplichting na te komen